Важно съобщение от Министерството на икономиката

 

 

Относно: Номиниране на подходяща кандидатура за служител по търговско-икономическите въпроси към посолството на Република България в Република Корея
 
Министерството на икономиката ръководи дейността на Службите по търговско-икономическите въпроси към дипломатическите представителства на България в чужбина (СТИВ). Служителите по търговско-икономическите въпроси се назначават от министъра на икономиката, съгласувано с министъра на външните работи, като за срока на командироване  (мандата на работа) придобиват временно дипломатически ранг. Служителите по търговско-икономическите въпроси се ръководят от министъра на икономиката, като изпълняват и непосредствени задачи под ръководството на ръководителя на дипломатическата мисия. Основните функции и задачи на търговско-икономическите представители са свързани с развитие на двустранно-търговско-икономически отношения с приемащата държава,  подпомагане на българските компании за представяне на техните продукти и услуги на чужди пазари и установяване на контакти, привличане на инвестиции и представяне на потенциала на страна като туристическа дестинация. Все по-голяма част от задачите на СТИВ са свързани с непосредствено взаимодействие с българските бизнес организации и конкретни компании, които търсят съдействие.
 
Кандидатите за Служители в Службите по търговско-икономическите въпроси следва да отговарят на следните минимални и специфични изисквания: 
 
- Образователна степен - висше - магистър, придобито в областта на социалните, стопанските, правните, техническите науки и науките свързани със сигурността и отбраната, съгласно Класификатора на областите на висшето образование и професионалните направления;
 
- Отлично владеене писмено и говоримо на корейски език и/или английски език; 
 
- Минимален трудов или служебен стаж от 6 години;
 
- Опит в областта на външноикономическите отношения - минимум 4 години; 
 
- Познания относно икономическото развитие на Южна Корея, развитието на външноикономическите отношения на тази страна, както и на двустранните отношения на Република България с нея; 
 
- Познания върху нормативната уредба и международни задължения на Република България, свързани със спецификата на работата в СТИВ, вкл. режим на инвестиции и инвестиционно дейност, търговска политика, митническа политика; 
 
- Познание относно политиката на ЕС към Южна Корея и съответната договорно-правна база на ЕС с тази страна; 
 
- Познания относно функциите и дейността на Министерство на икономиката, Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия, Българската агенция за инвестиции, осъществяващи дейности в областта на международното икономическо сътрудничество; 
 
- Добра компютърна грамотност (MS Office, Power Point); 
 
- Комуникативни умения и способност, знания и умения да планира и организира работата си;
 
- Необходимо е кандидатите да имат българско гражданство и да нямат друго гражданство освен на държава -членка на Европейски съюз. 
 
За контакти: 
гр. София 1052, ул. "Славянска" N8 
Тел: 02 940 7001
Факс: 02 987 21 90, 02 981 99 70

e-mail: e-docs@mi.government.bg