Специалност

 

Специалност Кореистика е открита през 1995 г. и предлага три образователно-квалификационни степени – бакалавърска, магистърска и докторска.

През периода 1992-1994 г. корейски език в Софийския университет се преподава от Чой Куон Джин от Република Корея. Има много желаещи, включително и преподаватели от Факултета по класически и нови филологии към СУ, които посещават тези курсове. Най-привлекателното за студентите и преподавателите в тези курсове е, че те имат възможност да научат не само още един източен език, но могат и да се запознаят с корейската култура, история и литература като цяло. Лекторът, г-н Чой Куон Джин, е завършил университета Хангук в Сеул, където получава магистърска степен по английски език. Той е първият студент от Република Корея, който пристига в България и започва да учи български език. По-късно получава докторска степен по български език от Софийския университет. 

През април 1995 г., по време на официалното посещение на тогавашния президент на България д-р Желю Желев в Република Корея, е решено в България да се открие програма по кореистика. Българският президент получава почетната титла “доктор на политическите науки” от университета Хангук. Ректорите на Софийския университет и университета Хангук подписват споразумение за академично сътрудничество. 

Същата година в Центъра за източни езици и култури към Софийския университет “Св. Климент Охридски” е открита специалност Кореистика. Пионерите на специалността, които полагат основите на кореистиката в България, са проф. дфн Александър Федотов, който се занимава със сравнителни изтоковедски изследвания в областта на литературата и фолклора, проф. д-р Светла Къртева-Данчева, интересуваща се от сравнително алтайско езикознание и д-р Чой Куон Джин, който е назначен за официален гост-лектор в Софийския университет от Корейската фондация. 

В периода между 1996 г. и 2014 г. специалността, а впоследствие катедрата по кореистика, е организирала множество конференции, симпозиуми и форуми по кореистика, като в резултат са издадени над 15 тома, сред които и един специален том, в който са включени част от най-ценните студентски разработки.

През 2005 г. специалност Кореистика празнува 10-годишнината от основаването си, като организира юбилейна конференция, която се провежда в Софийския университет и от която е издаден специален сборник, разпространен сред университети на национално и международно ниво.

Специалност Кореистика към Катедра Кореистика има за цел:

- да подготвя специалисти, владеещи в достатъчна степен писмено и говоримо съвременния корейски език, които да се реализират като преводачи от корейски в многобройни корейски инвестиционни проекти и фирми, законно действащи на територията на Република България, или специалисти-референти-кореисти за работа в смесени дружества и фирми, където са необходими специфични “ареални” знания, най-вече за съвременните политико-икономически и социални условия в Източна Азия, в това число и в Корея;

- да подготвя специалисти-изтоковеди с професионална квалификация “магистър”, които да бъдат дълбоки познавачи на източноазиатския регион в цялото му многообразие. Тук става дума за един регион, който през последните двадесет години бележи най-високи темпове в икономическия възход, и чийто дял в световното промишлено производство (този на Япония, Южна Корея, Китай, Тайван, Сингапур) се приближава към 50 процента. За тази цел за обучаващите се на магистърско и докторско ниво кореисти са предвидени добри възможности за навлизане в съвременната икономико-социална и политическа специфика на региона, както и запознаването с източноазиатската традиционна психология, допринесла в значителна степен за успехите на този регион през последните десетилетия.

- да подготвя специалисти на докторско ниво, които да участват в академичния процес в СУ “Св. Климент Охридски”, БАН и чужди университети. 

Целите на специалността са в пълно съответствие с нуждите на България, която по пътя на постепенното си глобализиране все повече задълбочава сътрудничеството си с Република Корея и Източна Азия като цяло. Този процес създава непрекъснато увеличаваща се обществена нужда от кадри с университетска подготовка по корейски език, литература, култура, политика и икономика. Към настоящия момент специалност Кореистика напълно удовлетворява тази обществена потребност, доказателство за което е обстоятелството, че в повечето случаи завършилите тази специалност много бързо намират удовлетворяваща ги работа и професионална реализация по специалността. Немалка част от тях продължават своето образование в чужбина – Южна Корея и Япония.

Тази специалност е много популярна и в съседни на България държави, установили дипломатически отношения с Република Корея, като Грузия, Армения, Македония, Белорусия и др., които имат остра нужда от специалисти-кореисти. Някои студенти, завършили тази специалност в СУ, преподават в тамошни университети.

Обучението по кореистика се основава на действащите в страната закони, отнасящи се до висшето образование, подзаконови актове, правилника за устройството и дейността на СУ и други регламентиращи документи. То се осъществява във вече акредитиран университет от структури, създадени и ръководени в съответствие със Закона за висшето образование и правилника на СУ.