Награда "Проф. дфн Александър Федотов" 2023

 

 

НАГРАДА „Проф. дфн АЛЕКСАНДЪР ФЕДОТОВ“ 2023

 

Факултетът по класически и нови филологии

към Софийския университет „Св. Климент Охридски“

обявява

Награда за най-добра студентска разработка в сферата на Изтокознанието

 

Студенти от бакалавърска и магистърска програма към Софийския университет могат да кандидатстват със свои разработки (курсови работи, статии, дипломни работи или части от тях и др.) на теми, свързани с Азия. Работите трябва да са в размер от 15 до 30 стандартни страници (1800 знака), като високо оценявано ще бъде поставянето и доказването на авторска теза.

Наградата – грамота и парична сума в размер на 700 лв. – ще бъде връчена през декември 2023 г. (датата и мястото ще бъдат уточнени допълнително).

 

Разработките се представят на комисията с препоръка от катедрата, към която студентът е зачислен.

 

Краен срок за изпращане до комисията на придружените с препоръка разработки –

15 ноември 2023 г. на адрес koreanstudies.sofia@gmail.com.

 

 

 Плакат 

 

 

Наградена през 2022 г. разработка