Награда "Проф. дфн Александър Федотов" 2022 г.

 

 

Факултетът по класически и нови филологии

към Софийския университет "Св. Климент Охридски"

 

обявява 

 

Награда за най-добра студентска разработка в сферата на Изтокознанието 

 

За повече подробности виж плаката.